“ตุ๊กตาเซ็นเตอร์”
บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าทุกๆ ท่าน เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

โอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์
ในนามของ “ตุ๊กตาเซ็นเตอร์” สาขาอาคารวานิช
หมายเลขบัญชี 220-0-47194-0

ส่งสำเนาใบโอนเงิน

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้เราทราบโดย
ส่งสำเนาใบโอนเงินมายังโทรสารหมายเลข 02-2554876
หรือแจ้งด้วยวาจาที่สายด่วนหมายเลข 084-084-4480